1- هئیت عامل  
2- کمیته راهبری  
3- کنترل برنامه ریزی - تهران  
4- کنترل برنامه ریزی - سایت  
5- کنترل هزینه - تهران